• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

BIK czyli biuro informacji kredytowej, zostało utworzone na wniosek ogólnej bankowości? Do wniosku przyczynił się również związek banków polskich. Biuro informacji powstało na mocy ustawy o prawie bankowym. W BIK-u jak w archiwum przechowywane są dane każdego klienta banku. Bank przynajmniej raz w miesiącu uaktualnia dane przesyłane do BIK-u. W czasie trwania zobowiązania kredytowego. Każdy klient banku na terenie całego kraju ma swoją kartotekę w biurze informacji kredytowej. Kartoteka stanowi […]

Continue

Długofalowa współpraca z klientami przynosi bankowi jeszcze inną korzyść. Żaden bank, formułujący klauzule restrykcyjne wprowadzane do umowy kredytowej, nie jest w stanie przewidzieć wszystkich ewentualności; zawsze pozostają w zasięgu pożyczkobiorcy ryzykowne działania, których nie udało się wyeliminować. Jeżeli jednak pożyczkobiorcy zależy na podtrzymaniu długookresowej współpracy z bankiem, która umożliwia mu uzyskanie przyszłych, niskooprocentowanych kredytów? Pożyczkobiorca ma wówczas silną motywację do unikania ryzykownych działań, które mogłyby zakłócać tę współpracę, nawet jeśli […]

Continue

Stan bilansu przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie dla nasilenia problemów asymetrii informacji w systemie finansowym Gwałtowny spadek cen na rynku akcji jest jednym z czynników wywołujących znaczne pogorszenie bilansu przedsiębiorstwa, a w konsekwencji narastanie problemów negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia na rynkach finansowych oraz groźby kryzysu finansowego. Spadek na rynku akcji oznacza obniżenie kapitału własnego osób prawnych, ponieważ ceny akcji są oszacowaniem wartości kapitału własnego firmy. Zmniejszenie kapitału własnego wywołane bessą […]

Continue

Doświadczenia trzech opisywanych państw z wyznaczaniem docelowych wielkości inflacji pozwalają wyprowadzić następujące wnioski. Po pierwsze, jak wynika z doświadczeń Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, przyjęcie określonych limitów wielkości inflacji nie zapewnia spadku stopy inflacji bez jednoczesnego spadku produktu i wzrostu bezrobocia. Nadzieje na uzyskanie efektów dezinflacyjnych po niższych kosztach dzięki strategii ograniczania inflacji okazały się płonne. Po drugie, strategia limitów inflacyjnych okazała się jak dotąd skuteczna w utrzymywaniu inflacji na […]

Continue

Jak uznał zarząd Rezerwy Federalnej, boom na rynku akcji w roku 1928 i 1929, kiedy ceny akcji podwoiły się, był nadmiernie spekulacyjny. W celu skręcenia koniunktury Fed wprowadziła restrykcyjną politykę pieniężną, zmierzającą do podwyższenia stóp procentowych. Rezultat przeszedł oczekiwania, kiedy w październiku 1929 r. nastąpiło załamanie na rynku akcji. Jakkolwiek krach z 1929 r. wywarł ogromne wrażenie na całym pokoleniu, większość ludzi zdążyła o nim zapomnieć i do 1930 roku […]

Continue

Ze względu na niepewność związaną z przyszłą wartością waluty krajowej, wiele instytucji niefinansowych, banków oraz rządów w krajach rozwijających się (oraz w niektórych krajach uprzemysłowionych) wybiera emisję zadłużenia nominowanego w walucie zagranicznej. Postępowanie takie może doprowadzić do kryzysu finansowego w sposób analogiczny do nieprzewidzianego spadku inflacji. Jeśli umowy dłużne są nominowane w walutach zagranicznych, nieprzewidziana deprecjacja lub dewaluacja waluty krajowej zwiększa ciężar zadłużenia firm krajowych. Ponieważ aktywa są zazwyczaj nominowane […]

Continue